Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że OSiR Dzierżoniów ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów (dalej: „OSiR”) przetwarza informacje które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz DZ.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować? Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest OSiR Dzierżoniów (ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów), NIP: 8822128279, REGON: 368705391. Z Administratorem można si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów lub drogą e-mailow? pod adresem: iod@hotelosir.pl
 2. Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów lub drogą e-mailow? pod adres: iod@hotelosir.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane w celu wykonywania umowy o usługi ?świadczone przez OSiR Dzierżoniów art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe nie bądź przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe bądź przez OSiR przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
 8.  Administrator dokłada wszelkich stara?, aby zapewni? wszelkie ?środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadków? utrat?, zmian?, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Metryka: